Województwo śląskie, kojarzone głównie z uprzemysłowieniem i urbanizacją oraz silnym zanieczyszczeniem niemal wszystkich komponentów środowiska, rzadko postrzegane jest jako region, którego środowisko przyrodnicze jest zróżnicowane i obfitujące w osobliwości szaty roślinnej, fauny i przyrody nieożywionej.

Te stereotypy myślenia oraz chęć uporządkowania rozproszonej wiedzy o przyrodzie ożywionej i nieożywionej regionu stały się bodźcem do stworzenia regionalnego systemu informacji i baz danych o środowisku województwa śląskiego.

Zadanie to podjęto w ramach projektu pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP”. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.4. „Zarządzanie środowiskiem”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Uniwersytetu Śląskiego i Województwa Śląskiego. 

Więcej informacji o środowisku przyrodniczym regionu znajduje się w Prezentacji mulitimedialnej