Ogólne cele strategiczne:

  • umożliwienie powszechnego i nieodpłatnego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie,
  • poprawa jakości zarządzania środowiskiem w województwie śląskim,
  • integracja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Celem bezpośrednim projektu było utworzenie bazy bio- i georóżnorodności, stanowiącej integralną część modułu Przyroda Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), prowadzonego przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Cele pośrednie projektu to:

  • przeprowadzenie szczegółowej waloryzacji zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze całego województwa śląskiego;
  • wykorzystanie potencjału naukowego i badawczego w regionie – dzięki zaangażowaniu jak największej ilości zainteresowanych jednostek badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, czy organizacji pozarządowych;
  • koordynacja prac nad inwentaryzacją i bazą danych przez zespół specjalistów Uniwersytetu Śląskiego;
  • włączenie do priorytetów badawczych terenów poprzemysłowych i określenie ich rzeczywistych wartości przyrodniczych;
  • stworzenie ogólnodostępnej platformy informacji dotyczących stanu i ochrony bio- i georóżnorodności wraz z ustaleniem standardów wymiany informacji.